Навчально-консультаційний пункт Луганського Державного Університету Внутрішніх Справ імені Е. О. Дідоренка у місті Миколаєві

Факультет заочного та дистанційного навчання

Підготовка фахівців за заочною формою навчання в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка була започаткована в 1993 році. На той час в Луганському училищі міліції було створено відділення заочного навчання, яке згодом реорганізовано в факультет заочного та дистанційного навчання.
     Вимоги, які на сучасному етапі поставлені перед вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ України, визначають основні функції факультету, а саме:
•    формування у слухачів сумлінного ставлення до навчання, виконання службових обов’язків, непримиримості до недоліків, порушень дисципліни та законності, прагнення стати висококваліфікованими спеціалістами;
•    набуття та закріплення у слухачів високих моральних якостей, високої вимогливості до себе і оточуючих, почуття товариськості;
•    формування свідомого ставлення до суспільного та службового обов’язку, суворого дотримання норм та принципів моралі, службової етики, виховання високої загальної та професійної культури;
•    вивчення організації навчання слухачами у вищих навчальних закладах освіти системи МВС України, узагальнення передового досвіду навчальної, наукової та виховної роботи, а також його впровадження в діяльність інституту;
•    прищеплення слухачам стійкої потреби у самоосвіті та вміння самостійної роботи з підвищення професійних знань;
•    взаємодія з ГУМВС (УМВС) в областях і на транспорті, міськрайлінорганами внутрішніх справ щодо організації підбору кандидатів у слухачів, а також здійснення зворотнього зв’язку з випускниками ЛДУВС.
     З 2006 року згідно  Наказу МВС України « Про організацію підготовки кадрів у Луганському  державному  університеті внутрішніх справ» №222 факультет заочного та дистанційного навчання щорічно зараховує на навчання 120 слухачів за державним замовленням, для підготовки  фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  напрям «Право» на базі повної загальної середньої освіти, з терміном навчання 5 років.
     На факультеті заочного навчання також готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям «Право» на умовах  контракту за рахунок  фізичних та юридичних осіб з різним терміном навчання відповідно до попередньої освіти, так:  
•    особи з повною загальною середньою освітою зараховуються на термін навчання - 4,5 роки;
•    особи з неповною вищою освітою юридичного профілю зараховуються на термін навчання - 3 роки;  
•    особи з базовою або повною вищою освітою неюридичного профілю зараховуються на  термін навчання - 3 роки.
     З метою втілення в навчальний процес ідей Болонської декларації, яка наголошує на необхідності європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців, зміцненні довіри між суб’єктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікації, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти, з 2007 року в університеті впроваджена інтегрована підготовка фахівців для органів внутрішніх справ України за напрямом підготовки «Правознавство» (галузь знань «Право») освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
     Навчальний процес на факультеті заочного та дистанційного навчання здійснюють доктори та кандидати юридичних, педагогічних, економічних, історичних, філологічних та філософських наук. Вчені університету органічно поєднують фундаментальні теоретичні знання з досвідом роботи в органах внутрішніх справ України.
     Складовою частиною факультету є Миколаївське відділення заочно-дістанційного навчання, де навчається більше ніж 300 слухачів і студентів.
     Для слухачів і студентів , які здобувають юридичну освіту в ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка створені всі умови для навчання: оснащені сучасні лекційні зали, аудиторії для проведення семінарських та практичних занять, комп’ютерні та Інтернет-класи. Сучасна освіта не можлива без створення належного інформаційного середовища. Тому до послуг слухачів і студентів – сучасна загальна бібліотека ЛДУВС: п’ять читальних залів, великий фонд наукової, навчальної і періодичної літератури, літератури іноземними мовами. Бібліотечні фонди створені і в Миколаївському відділені заочно-дістанційного навчання факультету заочного та дістанційного навчання.
     Переважна більшість випускників ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка працює в  правоохоронних органах України та в інших галузях.
 

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ